Общи условия

Време за четене: 8 минути

Общи Условия за Ползване
Настоящите Условия за ползване целят да Ви информират за услугите, предлагани от Zelendom.bg, за отношенията ни с вас като потребители, както и за правата и отговорностите на двете страни.
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате Zelendom.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Zelendom.bg, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Zelendom.bg Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта и форумите на Zelemdom.bg.
Потребителите получават правото да използват услугите на Zelendom.bg, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на zelendom.bg. Zelendom.bg не носи отговорност за изразените от потребителите мнения както в коментарите в сайта, така и в мненията във форумите

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Уебсайт“е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.

„Браузър (Browser) “ – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

„Zelendom.bg“ (наричан още Сйта) предоставя посредством администратирания от него уебсайт информационни ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на zelendom.bg.

„Потребителско съдържание“ е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървърa на сайта , включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, и/или съдържание в потребителския си профил, с оглед те да бъдат достъпни чрез съответния Уебсайт за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ

„Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Бисквитки (Cookies)“ – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

„IP Адрес (IP address) „е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ действия или бездействия на трети лица, които нарушават интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

„RSS канал“ – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Zelendom.bg предоставя на потребителите безплатна и достъпна информация за всичко, свързано с отглеждането на стайните цветята и дома.
Дава възможност възможност за комуникация с други потребители посредством форумите, както и възможността за споделяне на собствени снимки във форумите на сайта.
Създаване и персонализация на потребителски профили във форумите посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси, недостъпни за гости.
Получаване на специален месечен email бюлетини ОТ регистрираните за услугата Потребители на сайта.
Дава достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или форумите му.

Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква такава.

С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие,Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Договорът между Сайта и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.zelendom.bg/terms/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност достъпна на адрес https://www.zelendom.bg/privacy

В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Потребителите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Потребитетеля. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на уебсайта от Потребителя до момента на преустановяване на използването.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

При регистрацията си във форумите ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ получава достъп до потребителския си профил, възможност да изменя някой от данните в в него, както и възможност да публикува текстови, графични, аудио, видео и други материали недостъпни за нерегистрирани потребители.

Потребителското име представлява уникален код от букви и цифри, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на zelendom.bg/forum. Zelendom.bg не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си.Всеки потребител има право да сменя паролата си по всяко време, при забравяне на паролата може да си генерира нова посредством имейла с които се е регистрирал В случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв е длъжен да уведоми администраторите на форума.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Потребителят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
При използването на Услугата, Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите потребители.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайтовете, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта.
Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага на Сървъра на Zelendom.bg Потребителско съдържание под формата на текст, аудио, видео и др разположени във форума на сайта , или като част от информацията, която въвежда в потребителския си профил, при спазване изискванията на настоящите Общи условия и Правила на форумите.
Ние с радост приветстваме Вашето участие в тази общност. Приканваме Ви да бъдете любезни и учтиви във взаимоотношенията си с другите членове на общността.

Определени дейности, законни или не, може да нанесат вреда на други потребители и да нарушат нашите правила, а освен това, заради извършването на някои видове дейности Вие може да бъдете подведени под отговорност. За това

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Zelendom.bg Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Сървър на Zelendom.bg и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такива, които са:

– противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
– накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
– обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
– пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност
нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.
– съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
– съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
– с големина на файла над определеният от Уеб сайта максимален размер.

Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

Zelendom.bgг се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
Zelendom.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите.

Zelendom.bg има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, както и да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта и във форумите са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение, от което произтича гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите ни, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
С приемането на тези Общи условия, Потребителят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при ползване на уебсайта.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Zelendom.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнена регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Профил/ Потребителски панел и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законодателството..
Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Сайта.
Потребителят се съгласява, че Сайта има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.
От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Сайта ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска личните му данни да бъдат изтрити , като изпрати писмено съобщение до ZELENDOM.BG на посочените адрес или e-mail за контакти.
Съветваме Ви да прегледате условията на нашата Декларация за поверителност , достъпна на адрес https://www.zelendom.bg/privacy за да сте наясно как събираме и използваме Вашите лични данни.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Zelendom.bg прави и ще прави всичко възможно за да поддържа вярна, точна и актуална информация на сайта и форумите, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Zelendom.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт или форумите към него. Цялата информация на сайта и форумите се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Zelendom.bg за нейната цялостност и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Zelendom.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт и форумите към него.

Zelendom.bg не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя Услугата от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи
Zelendom.bg не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством Сайта.Потртебителят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.
Zelendom.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите FlowersNet.info по всяко време, като своевременно ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.
Потребителите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.
Неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.